Pirkko Liikasen julkaisutoiminta

Monografiat 

Liikanen, P. 1968. Esikouluikäisten lasten diagnostinen leikkitarkkailu. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 79. (24 s.)

Liikanen, P. 1969. Esikouluikäisten leikin pohjalta arvioitu kombinaatiokyky kehitysdiagnostisena viitekehyksenä. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 89. (30 s.)

Liikanen, P. 1972. Harjoittelun vaikutus vajaamielisten lasten käsitteenmuodostusta edellyttävien tehtävien ratkaisemiseen. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 120. (24 s.)

Liikanen, P. 1972. Kognitiivisen kehitystason yhteys oppimiseen vajaamielisillä lapsilla. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 121. (22 s.)

Liikanen, P. 1972. Developmental changes in the play of children. The assessment of development through play. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 127. (30 s.)

Liikanen, P. 1973. Lasten virikeympäristön kulttuurisesta eriarvoisuudesta. Kartoitus kuusivuotiaiden jyväskyläläisten lasten elinolosuhteiden kulttuurisen virikeympäristön osatekijöistä. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 198. (231 s.)

Liikanen, P. & Partanen, I. 1973. Opetuksellinen informaatio esikouluikäisten lasten tv-ohjelmissa. Metodinen tutkimus lasten TV-ohjelmien opetuksellisen informaation arvioimiskesi. I-II. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 136. (86 s. + liitteet)

Liikanen, P. & Väisänen, P. 1973. Rikastuttamisohjelmien teoreettisesta viitekehyksestä. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 142. (44 s.)

Liikanen, P. 1974. Luovuuden yhteydet eräisiin muihin kognitiivisiin kehitystason muuttujiin kuusivuotiailla lapsilla. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 244. (145 s.)

Liikanen. P. 1974. Taidekasvatus ja luovuus: harjoituksen vaikutus kuusivuotiaiden lasten luovuuteen. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 245. (131 s.)

Liikanen, P. 1974. Kuusivuotiaiden luovuutta virittävät rikastuttamisohjelmat. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 246. (87 s.)

Liikanen, P. & Väisänen, V. 1974. Lasten televisio-ohjelmien vaikutuksesta koulutulokkaiden oppimisvalmiuksiin ja tiedonvälittymiseen. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 164. (48 s.)

Liikanen, P. & Väisänen, V. 1974. Lasten televisio-ohjelmien vaikutuksesta koulutulokkaiden sosiaalisemotionaalisiin kouluvalmiuksiin. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 165. (41 s.)

Liikanen, P. & Väisänen, V. 1974. Koulu- ja oppimisvalmiuksia kehittävät lasten televisio-ohjelmat ja pelit. Univeristy of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 166. (61 s.)

Liikanen, P. 1975. Increasing creativity through art education among pre-school children. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 29. (44 s.)

Liikanen, P. 1975. Lapsi ja kulttuuri. Tilannekartoitus Suomesta v. 1974. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Selosteita ja tiedotteita 55.

Liikanen, P. , Harjula, T., Kauppinen, L., Leijala, M., Markova-Hynönen, A., Olsson, K. & Tistelgren, R. 1975. Kognitiiviset kouluvalmiudet ja niiden kehittäminen televisio-ohjelmilla ja koteihin suunnatulla ohjaustoimnnalla. University of Jyväskylä. Reports from the deprtament of psychology 175. (52 s. + liitteet)

Liikanen, P. 1976. I luokkalaisten oppimisvalmiuksien kehittämiskokeilu v. 1975-76. Koti, koulu, tiedotusvälineet. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 181. (92 s. + liitteet)

Kuusinen, J. & Liikanen, P. 1978. ITPA:n malliin perustuvien harjoitusohjelmien vaikutus 6 -vuotiaiden lastentarhalasten kommunikointivalmiuksien edistymiseen. University of Jyväskylä. Reports from the department of psychology 203. (18 s.)

Liikanen, P. 1979. Ympäristöoppia ja musiikkia käsittelevien televisio-ohjelmien vaikeustason ja oppilaiden kehitystason yhteydestä oppimiseen peruskoulun ala-asteella. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja 1. (190 s.)

Liikanen, P. 1980. Televisio-ohjelmat ja perhepäivähoito. Selvitys multimediaohjelmakokeilusta v. 1975-76. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 1. (183 s.)

Viljanen, E., Liikanen, P. & Malinen, P. 1981. Opettajankoulutuksen kehittämistutkimus 1. Tutkimussuunnitelman hahmottelua. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 6.

Liikanen, P. 1984. Children and educational television in Finland. Comments and research. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 20. (29 s.)

Liikanen, P. 1984. Kontrolloitu piirrostarkkailu kouluvalmiuden ja koulumenestyksen ennustajana. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 22. (96 s.)

Liikanen, P. 1984. Lähtötilanteen kartoitus peruskoulun 1. Luokalla. Kehityspsykologiset valmiudet koulumenestyksen ennustjana. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 23. (186 s.)

Liikanen, P. 1986. Lastentarhanopettajien kaksivuotisen koulutuslinjan oppilasvalintojen seuranta vuosina 1978-1982 Jyväskylän yliopistossa. Opettajankoulutuslaitoksen kehittämistutkimus 11. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 27. (153 s.)

Liikanen, P. & Vallström, K. 1988. Kansainvälisyyskasvatuksen asema ja tehostaminen opettajankoulutuksessa. Intia-vikkoo normaalikoulun ala-asteella. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 39. (269 s.)

Liikanen, P. 1988. Intia-viikko. Kansainvälisyyskasvatusta peruskoulun ala-asteella. Oheisaineisto oppitunneille ja pajatyöskentelyyn. Jyväskylän ylipisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetusmonisteita 19. (78 s.)

Liikanen, P. 1990. Aasian kulttuurien myyttinen perinne. Oppimateriaalia kansainvälisyyskasvatusta varten. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetusmonisteita 22. (196 s.)

Liikanen, P. 1990. Satu ideniteetti- ja ihmissuhdemallina. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 42. (141 s.)

Liikanen, P. 1991. Rengistä isännäksi, oppilaasta opettajaksi: suomalainen kulttuuri neljän peräkkäisen sukupolven kuvaamana. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 44. (215 s.)

Liikanen, P. 1991. Varhaislapsuuden ihmissuhdekokemukset suomalaisen kulttuurin ilmentäjänä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 45. (161 s.)

Liikanen, P. 1991. Opettajan persoonallisuus ja suomalainen kulttuuri. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 46. (142 s.)

Illman, M., Koski, M., Kurjanen, K.., Liikanen, P. & Nyman, T. 1992. Suomalainen kulttuuri opettajiksi opiskelevien kansainvälisyyskasvatuksen opinnoissa ja Unescon ystävyyskoulutoiminnassa. Jyväskylän yliopisto. Tutkimuksia 48. (159 s.)

Liikanen, P. (toim.) 1993. Kasvaminen kansainvälisyyteen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kansainvälisyyskasvatus- ja Unescon Aspro-projekti 1989-1990. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 50.

Tieteelliset ja soveltavat artikkelit

Liikanen, P. 1966. Luovan toiminnan yhteys mielenterveyteen. Teoksessa Pohjoismaisen kesäakatemian Jyväskylän paikallisosaston luovaa toimintaa käsittelevän opintoryhmän raportti, 17 – 23.

Liikanen, P. 1971. Esikouluikäisten opetusohjelma USA:ssa. Psykologia 1, 9-17.

Liikanen, P. 1971. Johdanto. Teoksessa Leikkivälineiden merkitys lapsen kehitykseen. Leikkivälineraportti. Asumispoliittinen projekti. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliiton julkaisuja A2, 4-8.

Liikanen, P. 1971. Pelien merkitys lapsen älyllisessä, sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä. Teoksessa Leikkivälineraportti. Asumispoliittinen projekti. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliiton julkaisuja A2, 75-92.

Liikanen, P. 1972. Visuaalisen tietoisuuden vaikutus lasten luoviin kykyihin. Opetusohjelmakokeilu. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja. Kasvatus 3, 21-26.

Liikanen, P. 1972. Kodin, leikkikoulun ja lastentarhan taideharrastukset. Teoksessa Maakunnan Taidepolitiikka. Helsinki: Suomen Kulttuurirahasto, 84-98.

Liikanen, P. 1972. Objektikäsitteen kehitys ja mittaaminen sensomotorisella kaudella. Psykologia 7, 128-135.

Liikanen, P. 1972. Kommentti Åse Gruda Skardin esitelmään “Om leik” teoksessa Eva Nordland (toim.) Forskolebarnet I dagens samfunn. Oslo: Universitetsforlager, 75-76.

Liikanen, P. 1973. Rikastuttamisohjelmista puheterapiaa tarvitsevan potilaan kannalta. Teoksessa Kielen ja puheen kehitys ja sen viivästyminen. Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisuja 7, 112-129.

Liikanen, P. 1974. Oppikirjat esikoulun opetussuunnitelmassa. Kasvatus 2, 118-119.

Liikanen, P. 1974. Stimulerande miljö och kogntiv utveckling hos 6-åriga barn. Nordisk Psykologi 4, 271-281.

Liikanen, P. 1974. The use of TV-programmes and other materials in the Finnish kindergarten. Teoksessa AV Medien in der Vorschulerziehung. Munchen: Institut fur Film und Bild in Wissenschaft und Unerricht, 51-58.

Liikanen, P. 1974. Ihmisen luovuudesta ja sen kehittymisestä. Teoksessa Suomen kulttuurirahaston taidekasvatustyöryhmä (toim.) Vaihtoehtona luovuus. Hämeenlinna: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 110-121.

Fouts, G. & Liikanen, P. 1975. The effects of age and developmental level on imitation in children. Child Developemnt 46, 555-558.

Liikanen, P. 1975. Lasten taidekasvatuksesta ja luovuudesta tavoitteena kulttuurisen eriarvoisuuden ennaltaehkäiseminen. Kasvatus 3, 175-178.

Liikanen, P. 1977. Lukuvalmius ja lukemisen ohjaus. Kirjastolehti 10, 397-401.

Liikanen, P. 1978. Lapsen kielellinen kehitys ja kodin merkitys lukemisharrastuksille. Teoksessa Lastenkirjallisuusseminaari. 0-10 -vuotiaitten lukeminen. Helsinki: Helsingin seudun kesäyliopisto, 2-12.

Liikanen, P. 1978. Leikin kehitys ja sen havainnointimenetelmistä. Lastentarha 5, 7-11.

Liikanen, P. 1978. Elokuva roolileikin runkona. Oppima – lär med 2, 9-12.

Liikanen, P. 1978. Sarjakuvat – kuusi näkökulmaa. Käyttäytymismallit ja ihmissuhteet ratkaisevia. Kirjastolehti 5, 179-180.

Liikanen, P. 1978. Suommeko lapselle ihmisarvon? YK-tiedote 4, 12-13.

Liikanen, P. 1978. Lapsi, kirja ja kehitystehtävät. Teoksessa Ikonen, T., Marttila, S. & Vaijärvi, K. (toim.) Lue lapselle. Helsinki: Weilin + Göös, 68-76.

Liikanen, P. 1978. Miten ohjata lukijaa. Teoksessa Ikonen ym. (toim.) Lue lapselle. Helsinki: Weilin + Göös, 107-116.

Liikanen, P. 1978. Begransningar I barnets kulturutbud. Teoksessa Nordisk barnekulturraport. Stockholm: Nordiska Ministerrådet. Sekretriatet för Nordiskt Kulturellt Samarbete, 139-148.

Liikanen, P. 1987. Förslag till samnordisk verksamhetform inom barnkulturen. Teoksessa Nordisk barnekulturraport. Stockholm: Nordiska Ministerrådet. Sekretariatet för Nordiskt Kulturellt Samarbete, 169-172.

Liikanen, P. 1978. A changing society – new influences. Use of the television programs in the child rearing at home. Teoksessa Seminars in Purposeful living. USA: The Delta Kappa Gamma Educational Foundation.

Liikanen, p. 1979. Kulttuurivirikkeiden vaikutukset lapsen kehitykseen erilaisissa ympäristöissä. Teoksessa (Anon.) Lastenkulttuuritoimikunnan mietintö. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Liite 2, 1-45.

Liikanen, P. 1979. Lastenkulttuuri ja kansainvälisyyskasvatus. Teoksessa Koskela, K. (toim.) Lapsi ja tutkimus. Puheenvuoroja lapsitutkimuksen kehittämiseksi. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliiton julkaisuja 59, 150-165.

Liikanen, P. 1980. Konsonanssi – dissonanssi. Tutkimusprojektin ongelma. Rondo 3, 30-31.

Liikanen, P. 1984. Joukkotiedotus ja varhaiskasvatus. Teoksessa Ojala, M. (toim.) Varhaiskasvatustutkimus Suomessa. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 281-303.

Liikanen, P. 1986. Nuoret kulttuurityhjössä. Selvitys peruskoululaisten ja perukoulunsa päättäneiden nuorten harrastuksista Nurmeksessa 1983. Helsinki: Mannerheimiin lastensuojeluliiton lapsiraportti A48. (91 s.)

Liikanen, P. 1987. Rabindranath Tagore vaihtoehtopedagogina ja intialaisen kasvatusjärjestelmän uudistajana. Kasvatus 1, 40-47.

Liikanen, P. 1987. Tagoren ja Gandhin kasvatusperiaatteita tämän päivän koulussa Tamil Nadussa. YK-tiedote 2, 16-18.

Liikanen, P. 1987. Controlled drawing observation as a predictor of school readiness and school achievement. Teoksessa 5th European conference on reading. Programme and abtracts. Salamanca: International Reading Association & the German Sanchez Ruiperez Foundation, 121.

Liikanen, P. 1987. Opettajankoulutukseen valikoituminen ja valintamenettely. Kasvatus 5, 359-366.

Liikanen, P. 1988. Kansainvälisyyskasvatusta toteutetaan opettajankoulutuksessa. Harle 2, 12-16.

Liikanen, P. 1989. Mielikuva opetusmenetelmänä. YK-tiedote 1, 20-23.

Liikanen, P. 1989. Kokemusperäiset opetusmenetelmät kansainvälisyyskasvatuksessa. Teoksessa Korpinen, E., Tiihonen, E. & Tuomi, P. (toim.) Koulu elämän paikkana: haasteita ja virikkeitä ala-asteen opetukseen. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 34, 11-130.

Liikanen, P. 1989. La observacion controlada del dibujo, pronostico de la predispocion y el exito escolares. Teoksessa Leer en la escuela. Madrid: Fundacion German Sanchez Ruiperez, 412-438.

Liikanen, P. 1989. Myytit kulttuurin käsikirjoituksessa. YK-tiedote 4, 14-17.

Liikanen, P. 1989. Olemmeko satujen sankareita? YK-tiedote 4, 23-25.

Hämäläinen, S., Laine, E., Lerkkanen, M.-K., Liikanen, P. & Ruohonen, L. (toim.) 1990. Opettajankoulutuksen uudistamisen ulottuvuuksia. Opettajankoulutuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Katsauksia 24.

Liikanen, P. 1990. Kansainvälistyvä opettajankoulutus. Teoksessa Hämäläinen ym. (toim.) Opettajankoulutuksen uudistumisen ulottuvuuksia. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Katsauksia 24, 155-171.

Liikanen, P. 1990. Saduista ja niiden merkityksistä. Teoksessa H. Allahwerdi (toim.) Itsetuntemus, terve itsetunto ja selviytyminen. Kasvatuksen keinoin kestävään kehitykseen. Helsinki: Suomen YK-liitto.

Liikanen, P. 1992. Fairy tale as a model of identity and life position. A paper presented on the international conference on the use of stories and metaphores as tools in communication. Budapest 18.7.1992.

Liikanen, P. 1993. Koulukypsät lapset. Teoksessa Mikko Ojala (toim.) Suomalaista varhaiskasvatustutkimusta, Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 212-220.

Liikanen, P. 1993. Koulu identiteetin muovaajana: tutkimustuloksia peruskoululain 3. Pykälän toteutumisesta ja koulutulokkaiden lähtötasosta myöhemmän koulumenestyksen ja identiteetin ennustajana. Teoksessa J. Kari & M.-K. Pihko (toim.) Luokanopettajakoulutuksen kehittämisen haasteita. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 3, 11-45.

Liikanen, P. 1993. Kansainvälisyyskasvatus luokanopettajien opinnoissa. Teoksessa J. kari & M.-K. Pihko (toim.) Luokanopettajakoulutuksen kehittämisen haasteita. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 3, 46-64.

Liikanen, P. 1993. International education in teacher education. Teoksessa Unesco Centre. St Petersburg, Russian State Pedagogical University & North-Western Department of Russian Academy of Education (toim.) Cild in Contemporary World. St. Petersburg: Unesco Centre – st. Petersburg, 21-23.

Liikanen, P. 1993. The learning readiness from six-to-seven years-olds as a predictor of later school success, identity and social roles. G. Papadopoulou (toim.) Practice-oriented research related quality of early childhood education. Kriopigi: Cideree & Edurit, 55-57.

Liikanen, P. 1993. Koulutulokkaiden valmiudet identiteetin muovaajana: tutkimustuloksia peruskoululain 3. §:n toteutumisesta ja kouluvalmiuksista myöhemmän koulumenestyksen ennustajana. S. Anttonen & R. Raivola (1993) Kasvatus ja koulutus muuttuvassa yhteiskunnassa. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 5, 303-320.

Liikanen, P. 1993. Kansainvälistymisen haasteet kansainvälisyyskasvatukselle. YK-tiedote 3, 20-23.

Liikanen, P. 1993. Kulttuurin opettaminen ja kulttuuri-identiteetin vahvistaminen. Teoksessa P. Liikanen (toim.) Kasvaminen kansainvälisyyteen. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 50, 13-20.

Liikanen, P. 1993. Global education. Teoksessa P. Liikanen (toim.) Kasvaminen kansainvälisyyteen. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 50, 66-73.

Liikanen, P. 1993. Unescon ystävyyskoulutoiminta Jyväskylän normaalikoulun ensimmäisellä luokilla. Teoksessa P. Liikanen (toim.) Kasvaminen kansainvälisyyteen. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 50, 95-112.

Liikanen, P. 1993. Suomalaisen kulttuurin käsikirjoitus; Kulttuuri-identiteetin tiedostaminen perusta kulttuurien ymmärtämiselle ja kansainvälisyyskasvatukselle. Teoksessa P. Liikanen (toim.) Kasvaminen kansainvälisyyteen. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 50, 113-138; 143-152.

Liikanen, P. 1993. Mahabharata. Teoksessa H. Allahwerdi (toim.) Ihminen kulttuurinsa kuvana. Kasvatuksen keinoin kestävään kehitykseen 2. Helsinki: Suomen YK-liitto, 46-49.

Liikanen, P. 1993. Apinakuningas Sun Wukong. Teoksessa H. Allahwerdi (toim.) Ihminen kulttuurinsa kuvana. Kasvatuksen keinoin kestävään kehitykseen 2. Helsinki: YK-liitto 49-52.

Liikanen, P. 1994. Elämänpyörä. Tiibetiläinen kuvaus olemassaolon kiertokulusta. Tiikerin silmä 2/2538, 6-14.

Liikanen, P. 1994. Simulaatio opetusmenetelmänä kansainvälisyyskasvatuksessa. Teoksessa J. Välimaa (toim.) Kymmenen tarinaa opetuksesta. Ten stories on university teaching. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B, Teoriaa ja käytäntöä 86, 63-75.

Liikanen, P. 1994. Unesco:n ASP-projekti /The Unesco Associated Schools Project) Teoksessa opettajankoulutuslaitoksen kansainvälinen toiminta 3, 22-27. Jyväskylä: OKL.

Likanen, P. 1994. School makes culture. Culture makes school. Teoksessa Opettajankouutuslaitoksen kansainvälinen toiminta 3. Liite 24. Jyväskylä: OKL.

Liikanen, P. 1994. Osallistuminen Unesco:n IBE:n (International Bureau of Education) järjestämään ICE:n (International Conference on Education) Genevessä järjestämään kokoukseen 3. – 8.10.1994. Teoksessa Opettajankoulutuslaitoksen kansainvälinen toiminta 3. Liite 26. Jyväskylä: OKL.

Liikanen, P. 1995. Professori Erich Mistrik väittää “Kukaan ei voi koskaan ymmärtää toista kulttuuria”. Tiedonjyvä 3, 13.

Liikanen, P. 1995. Korkeakoulut ja opettajankoulutuslaitokset. Teoksessa Maailmankansalaisen käsikirja. Helsinki: Suomen YK-liitto, 23-28.

Liikanen, P. 1995. Sähköisten tiedostojen hyödyntäminen ja verkottuminen. Teoksessa Maailmankansalaisen käsikirja. Helsinki: Suomen YK-liitto, 47-50.

Liikanen, P. 1996. Opettajalle oppia kurinpidollisten ongelmien hallinnassa. Kirja-arvostelu teoksesta S. Goldstein, L. Braswell. M. Goldstein, S. Sheridan & S. Zentall 1965. Understanding and managing children’s classroom behavior. New York: Wiley. Psykologia 3, 231-232.

Yleisluonteiset artikkelit

Liikanen, P. 1965. Lastentarhanopettajakokelaiden lastenpsykiatrisesta koulutuksesta Ruotsissa. Lastentarha 6, 97-98.

Liikanen, P. 1969. Kasvatusoppaita ja lapsipsykologian oppikirjoja. Kirjallisuuskatsaus suomenkieliseen kehitys- ja lapsipsykologiseen käännöskirjallisuuteen. Psykologia 1, 40-45.

Liikanen, P. 1971. Pelit ja leikit kehityspsykologian valossa. Lastentarha 8, 143-148.

Liikanen, P. 1972. Lasten roolileikit kehittävät luovuutta ja itseilmaisua. Tee itse 1, 12-13.

Liikanen, P. 1972. Miksi lapsi oppii ja miksi ei. Tee itse 2, 8-9.

Liikanen, P. 1974. Miten televisio kasvattaa lapsiamme. Helsingin sanomat. Neliö 7.7.1974, 2.

Liikanen, P. 1974. Om Pom Poo, monitouhukirja lapsille. Kehitysyhteistyö 5-6, 28-29.

Liikanen, P. 1975. Kulttuuri ihmisen muovaajana. Ornamo 4/74-1/75, 16-17.

Liikanen, P. 1976. Lapset – kulttuurinen vähemmistö. Suomen kunnallislehti 3, 12-14.

Liikanen, P. 1976. Lastenkulttuuri suomalaisessa yhteiskunnassa. Lapsemme 3, 4-5.

Liikanen, P. 1976. Televisio, mahtava vaikuttaja koululaitoksen rinnalla. Lapsemme 3, 5-6.

Liikanen, P. 1977. Kehitystasoarviointi kuntoutussuunnitelman perustaksi. Ketju 1, 7-8.

Liikanen, P. 1977. Televisio-ohjelma osana kuntoutusta. Ketju 1, 16-17.

Liikanen, P. 1978. Noppa, lasten televisio-ohjelma opetuksellisten tavoitteiden vahvistajana. Lastenkulttuurijulkaisu Tyyris Tyllerö 1, 15-18.

Liikanen, P. 1979. Mitä lapsemme ymmärtävät kansainvälisistä kysymyksistä? Kehitysyhteistyö 4, 20-23.

Liikanen, P. 1979. Viritä valmiudet. Lastenkulttuurijulkaisu Tyyris Tyllerö 4, 9-15.

Liikanen, P., Ojala, J. & Ojala, T. 1981. Kansainvälisyyskasvatusta ja ihmissuhteita opettajille. YK-tiedote 2, 20-21.

Liikanen, P. 1985. Kouluvalmiuden ja oppimisedellytysten puute estää oppimista peruskoulun 1. Luokalla. Oppima 1, 5-8.

Liikanen, P. 1985. Miten televisio-ohjelmissa huomioidaan lasten kehitystaso. Kielikukko 3, 41-42.

Liikanen, P. 1987. Seva Mandir, tyttöjen koulu. YK-tiedote 2, 19-21.

Liikanen, P. 1987. Kolam, maahan piirretyt kuviot. YK-tiedote 2, 32-33.

Liikanen, P. 1987. Kansainvälisyyskasvatuksen haasteet: uudistavaan didaktiikkaan. Raportissa Suomen Unesco-toimikunta (toim.) Kansainvälisyyskasvatus opettajankoulutuksessa. Raportti Suomen Unesco-toimikunnan seminaarista 14. – 15.12.1987, 35.

Liikanen, P. 1990. Työryhmäraportti: Ihmisoikeuskasvatus. Teoksessa Suomi ja ihmisoikeudet. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 49, 99-106.

Liikanen, P. 1990. Opettajat kulttuurikasvatuksen jarruina? YK-tiedote 4, 5-8.

Liikanen, P. 1990. Jumaltarusto ja sadut kulttuurin ilmentäjänä. YK-tiedote 4, 9.

Liikanen, P. 1992. Opettajankoulutuslaitos kehittää opettajien kansainvälisyyskasvatusta ja kansainvälistyy. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tiedote 1, 5-6.

Liikanen, P. 1992. Kuulumisia okl:n ystävyyskoulutoiminnasta Intiasta (Aspro-projekti). Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tiedote 1, 7-8.

Liikanen, P. 1992. Sadut, myytit ja tarinat kunniaan. Matkakertomus osallistumisesta konferenssiin “International conference on the use of stories and metaphors as tools in communication in Budapest 16.-19.7.1992. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tiedote 1, 28-33.

Liikanen, P. 1993. Viiden opettajankoulutuslaitoksen Erasmus-sopimus: ICP-opiskelija-vaihto-ohjelma lukuvuonna 1993 – 1994. Jyäskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tiedote 5, 16-18.

Liikanen, P. 1993. Terveisiä Kaliforniasta: “Believe it or not, I care (Bionic). Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tiedote 1, 34-38.

Liikanen, P. 1993. Kansainvälistymisen haasteet kansainvälisyyskasvatukselle. YK-tiedote 3, 20-23.

Liikanen, P. 1993. Jakakataka-satutapahtuma. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tiedote 2, 36-41.

Liikanen, P. 1993. Kreikan matka. Terveisiä JY:n okl:n koordinoiman Erasmus-ohjelman yhteistyölaitoksilta. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tiedote 2, 45-51.

Liikanen, P. 1993. Matkakertomus osallistumisesta Unescon 27. Yleiskokoukseen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tiedote 2, 52-61.

Liikanen, P. 1994. OKL kansainvälisyyskasvatuksen asiantuntijana. Tiedonjyvä 3, 7.

Liikanen, P. 1994. Kansainvälisyyskasvatus opettajankoulutuksen osaamisen erityisalue. Tiedonjyvä 4, 32-39.

Liikanen, P. 1995. Alkuopetus on erityisosaamista. Opettaja 36, 14-15. (8.9.1995)

Liikanen, P. 1997. Kolam – maahan piirretyt kuviot. Teoksessa J. Kivistö (toim.) Aasian aika. Artikkeleita orientista. Helsinki: Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto, 17.

Liikanen, P. 1997. Suullinen perinne buddhalaisessa elämäntavassa: satuja, tarinoita ja myyttejä. Teoksessa J. Kivistö (toim.) Aasian aika. Artikkeleita orientista. Helsinki Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto, 22.

Liikanen, P. 1997. Varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksen haasteita. Teoksessa E. Hujala & T. Mauno (toim.) Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus yliopistossa. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Sarja C: Tutkimuksia 2, 20-30.

Liikanen, P. 1997. Kolam – maahan piirretyt kuviot. Teoksessa Aasian aika. Helsinki: Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto, 17.

Liikanen, P. 1997. Suullinen perinne buddhalaisessa elämäntavassa. Teoksessa Aasian aika.Helsinki: Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto, 22.

 Graafiset oppimateriaalit

Liikanen, P. 1971. Oppimispelit. (kokeilupainos) Jyväskylä: Gummerus.

Liikanen, P. 1972. Oppimispelit. Jyväskylä: Gummerus.

Liikanen, P. 1972. Oppeli. Jyväskylä: Gummerus.

Liikanen, P. 1973. Oppeli. Toinen uudistettu painos. Jyväskylä: Gummerus.

Lahtinen, A., Liikanen, P., Tuomi, K., & Tuononen, M. 1974. Oppilas ja opettajan kouluyhteisössä. Perusosa. Ohjaajan opas. SIVA:n III:n aallon koulutusmateriaali opintopäiviä varten. Helsinki: Kouluhallitus.

Liikanen, P. & Väisänen, P. 1974. Puppeli 1. 1,5 – 2 -vuotiaiden oppimispeli. Jyväskylä: Gummerus.

Liikanen, P. & Väisänen, P. 1974. Puppeli 2. 2 – 3 -vuotiaitten oppimisplei. Jyväskylä, Gummerus.

Liikanen, P. & Väisänen, P. 1974. Hoppeli 1. 3 – 5 -vuotiaitten oppimispeli. Jyväskylä: Gummerus.

Liikanen, P. & Väisänen, P. 1974. Hoppeli 2. 3 – 5 -vuotiaitten oppimispeli. Jyväskylä: Gummerus.

Liikanen, P. & Väisänen, P. 1974. Pörpeli 1. 3 – 6 -vuotiaitten oppimispeli. Jyväskylä: Gummerus.

Liikanen, P. & Väisänen, P. 1974. Pörpeli 2. 3 – 6 -vuotiaitten oppimispeli. Jyväskylä: Gummerus.

Aurelle, H., Liikanen, P., & Allahwerdi, H. 1974. Om Pom Poo. Picyure reading book. Kuvalukemisto. Bildläsning. Helsinki: Suomen Unicef-yhdistys.

Allahwerdi, H., Asikainen, M., Liikanen, P. & Mäkelä, M. 1975. Noppa 1. Helsinki: Otava.

Yhtenä Noppa työryhmän jäsenenä 1975. Pim Pom Porosäkki. Helsinki: Suomen Unicef-yhdistys.

Yhtenä Noppa työryhmän jäsenenä 1976. Tii Tii Tiainen. Helsinki: Suomen Unicef.yhdistys.

Yhtenä Noppa työryhmän jäsenenä 1977. Noppa-kirja 1. Lahti: Yleisradio.

Yhtenä Noppa -työryhmän jäsenenä 1977. Noppa-kirja 2. Lahti: Yleisradio.

Yhtenä Noppa-työryhmän jäsenenä 1978.Noppa-kirja 3. Ohjeita ja vihjeitä tv-ohjelmien hyväksikäytöstä syksyllä 1978. Lahti: Yleisradio. 

Yhtenä Noppa-työryhmän jäsenenä 1978. Noppa-kirja 4. Ohjeita ja vihjeitä tv-ohjelmien hyväksikäytöstä keväällä 1979. Lahti: Lastensuojelun keskusliitto.

Yhtenä Noppa-työryhmän jäsenenä 1979. Noppa-kirja 5. Ohjeita ja vihjeitä tv-ohjelmien hyväksikäytöstä syksyllä 1979. Lahti: Lastensuojelun keskusliitto.

Yhtenä Noppa-työryhmän jäsenenä 1979. Tikeri takeri. (suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen painos). Helsinki: Suomen Unicef-yhdistys.

Yhtenä Noppa-työryhmän jäsenenä 1979: Tikeri takeri (ruotsin- ja norjankielinen painos). The Frederal Republic of Germany: Unicef.

Liikanen, P. Partanen, I. & Tolonen, U. 1980. Noppa-kirja 6. Vihjeitä ja ohjeita tv-ohjelmien hyväksikäytöstä keväällä 1980. Lahti: Lastensuojelun keskusliitto.

Liikanen, P., Partanen, I. , Tolonen, U. & Allahwerdi, H. 1981. Vilkkilän Noppa. Noppa-kirja 7. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto.

Liikanen, P. , Partanen, I., Sauro, S., & Tolonen, U. 1981. Vilkkilän Noppa. Noppa-kirja 8. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto.

Yhtenä Noppa – työryhmän jäsenenä 1981. Vilkkilän Noppa. Noppa-kirja 9. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto.

Yhtenä Noppa-työryhmän jäsenenä 1982. Noppa tidningen. Tv-ohjelmalehti ruotsinsuomalaisille lapsille 1. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, Yleisradio & Socialstyrelsen I Sverige.

Yhtenä Noppa-työryhmän jäsenenä 1982. Noppa tidningen. Tv-ohjelmalehti ruotsinsuomalaisille lapsille 2-3. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, Yleisradio & Socialstyrelsen I Sverige.

Yhtenä Noppa-työryhmän jäsnenä 1983. Noppa tidningen. Tv-ohjelmalehti ruotsinsuomalaisille lapsille 4-5. Lahti: Lastensuojelun keskusliitto & Utbildningsradio I Sverige.

Hirsjärvi. S., Liikanen, P., Remes, P. & Sajavaara, P. 1986. Tutkimus ja sen raportointi. Helsinki: Kirjayhtymä. (169 s.)

Hirsjärvi, S., Liikanen, P., Remes, P. & Sajavaara, P. 1988. Tutkimus ja sen raportointi. 2. Painos. Helsinki: Kirjayhtymä.

Hirsjärvi, S., Liikanen, P., Remes, P. & Sajavaara, P. 1990. Tutkimus ja sen raportointi. 3. Painos. Helsinki: Kirjayhtymä.

Hirsjärvi, S., Liikanen, P., Remes, P. & Sajavaara, P. 1992. Tutkimus ja sen raportointi. 4. Uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä.

Audiovisuaaliset oppimateriaalit

Noppa, TV 1 Oy Yleisradio Ab, lasten televisio-ohjelmasarjan pedagoginen vastuu ja yksi ohjelman käsikirjoittajista yhteensä n. 400 eri TV-ohjelmaa v. 1971-1980. Ohjelmia on esitetty sarjana myös Ruotsissa suomenkielisille lapsille. Sarjaan liittyy koteihin ja päiväkoteihin suunnattu kirjallinen oheisaineisto-

Liikanen, P. 1983. Peli – didaktinen menetelmä. Video-ohjelma. Sony U-Matic. Kesto 22 min. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, P. 1983. Domino – didaktinen menetelmä. Video-ohjelma. Sony U-Matic. Kesto 20 min. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, P. 1983. Leikkitarkkailu. Video-ohjelma. Sony U-Matic. Kesto 38 min. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, P. 1983. Kontrolloitu piirrostarkkailu. Video-ohjelma. Sony U-Matic. Kesto 37 min. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, P. 1984. Haastattelu. Uudenmuotoisen lastentarhanopettajakoulutuksen valintakoe 1984. Video-ohjelma. Sony U-Matic. Kesto 34 min. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, P. 1984. Haastatteluharjoituksia. Ulo:n valintakoe 1984. Video-ohjelma. Sony U Matic. Kesto 42 min. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, P. 1984. Jyväskylän yliopiston lto-koulutuksen valintakokeiden ryhmä-tilanne 1978-1984. Video-ohjelma. Sony U-Matic. Kesto 40 min. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, P. 1984. Kouluvalmius. Kielen ja käsitteiden hallinnan arviointiharjoitus. Video-ohjelma. Sony U-Matic. Kesto 35 min. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, P. 1984. Kouluvalmius ja tukiopetus. Video-ohjelma. Sony U-Matic. Kesto 18 min. Jyväskylän yliopisto.

Liikanen, P. & Lacheb, A. 1987. Kansainvälisyyskasvatusta peruskoulun ala-asteella. Intia-viikko Jyväskylän normaalikoulun ala-asteella 5.-10.10.1987. Video-opetusohjelma. Sony U-Matic. Kesto 31 min. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Liikanen, P. & Lacheb, A. 1988. Namaste, tervehdin opettajaa. Video-opetusohjelma peruskoulun 1. Ja 2. Luokan opettajille. Intia alkuopetuksen kansainvälisyyskasvatuksessa. Sony U-Matic. Kesto 31 min. Jyväskylän ylipisto. Opettajankoulutuslaitos.

Allahwerdi, H., Elo, P., Liikanen, P. & Lacheb, A. 1988. Raman tarina. Video-opetusohjelma peruskoulun ala-asteelle. Sony U-Matic. Kesto 22 min. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Allahwerdi, H., Elo, P., Liikanen, P. & Lacheb, A. 1988. Intialainen perinne elää. Video-opetusohjelma peruskoulun yläasteelle ja lukioon. Sony U-Matic. Kesto 13 min. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Allahwerdi, H., Elo, P., Liikanen, P. & Lacheb, A. 1988. Intialaisia jumalia ja myyttejä. Video-opetusohjelma. Kansainvälisyyskasvatus. Sony U-Matic. Kesto 28 min. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Liikanen, P. 1993. Jataka-tapahtuma. Alkuopetuksen eheyttämiseen liittyvän tapahtuman toteutus. 10 min. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Liikanen, P.1999. Lapsen kehitys ja oppiminen. Multi-ja hypermediaohjelma. (Asymetric ToolBook II, 5.0) CD-rom

Multi- ja hypermedia -ohjelma käsittelee lapsen kehityksen opetukselle ja oppimiselle asettamia ehtoja. Tunnettuja kehitysteorioita (mm. Freud, Montessori, Gesell, Piaget, Kohlberg, Erikson, Kephart, Berne jne.) suhteutetaan käytännön opetus- ja oppimistilanteeseen ja tarkastellaan teorioiden antamaa tukea kasvatukselle. Oppivelvollisuuskoulun oppiaines ja opetusmenetelmät edellyttävät aina jotain kehitysvaihetta, jonka oppilas tulee olla saavuttanut, voidakseen hyötyä opetuksesta. Kaikki oppilaat eivät ole saavuttaneet oppivelvollisuuskoulun antaman opetuksen edellyttämää kehitystasoa. Koulu ei tarjoa heille mitään mahdollisuutta oppimiseen. Teoksessa tarkastellaan myös lukemaan opettamismenetelmien (KäTS, LPP, Magga) oppimiselle asettamia kehityspsykologisia ehtoja.

Kolmen laajan tutkimuksen tulokset (TV-ohjelmat, luovuuden virittäminen ja pitkittäistutkimus “Koulutulokkaasta peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaaksi”) osoittavat oppimistilanteen ja oppijan kehitystason vastaavuuden olevan välttämättömiä oppimisen mahdollistumiseksi. Lopuksi esitellään menetelmiä lapsen kehitystason arvioimiseksi ja identiteetin vahvistamiseksi. Lapsen kehitystaso tulee ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa. Jokaisella lapsella on oikeus oppimiseen.

Kuva: Silmän dominanssin eli silmäisyyden tutkiminen