Jäsenmaksun maksaminen

Tilaajataso change

You have selected the Vuosijäsen membership level.

Vuosijäsenet saavat pääsyn kaikkeen Liikasten sukuseuran sisältään. Jäsenmaksu on tällä hetkellä 20€/vuosi.

The price for membership is 20.00€ per Vuosi.


Tilitiedot Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään täältä

JÄTÄ TYHJÄKSI

SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Liikasten sukuseura ry:ssä

Osoite: http://21.liikastensukuseura.fi.

Päiväys: 20.8.2018

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä: Liikasten sukuseura ry

— Rekisterinpitäjän edustaja: kunniapuheenjohtaja Harri Liikanen, harri.liikanen@welho.com

Henkilötietojen käsittelijät

— Jäsenrekisteri: Olli Liikanen, liikanenolli@gmail.com

— Sukututkimusrekisteri: Olli Liikanen, liikanenolli@gmail.com, Maarit Tillman-Leino, maarit.tillman@gmail.com

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Jäsenrekisteri:
Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi.

Oikeusperuste:

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1c).

Sukututkimusrekisteri:

1. Sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluva suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen ja tallentaminen sukututkimusrekisteriin.

Oikeusperuste:

Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).

2. Sukututkimuksen julkaiseminen rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla, suppealla ja rajoitetulle käyttäjäkunnalle suunnatulla verkkosivulla.

Oikeusperuste:

Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen historiallista tutkimusta varten (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).

3. Pääosin sukututkimusrekisteristä koostuvien sukujulkaisujen julkaiseminen.

Oikeusperuste:
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1f).

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: Sananvapauden käyttäminen.

Rekisteröidyn ei ole pakko antaa rekisterinpitäjälle tämän pyytämiä tietoja eikä antamatta jättämisestä ole hänelle seurauksia. Yhdistyslain 11 §:ssä säädettyjen henkilötietojen antaminen jäsenrekisteriin on sukuseuran jäsenyyden edellytys.

Rekisteröityjen ryhmät

Jäsenrekisteri: Liikasten sukuseura ry:n jäsenet.

Sukututkimusrekisteri: Liikasten sukuun kuuluvat henkilöt ja heidän puolisonsa ja näiden vanhemmat sekä suvun esipolvet.

Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn täydellinen nimi ja kotipaikka, ulkomaalaisen osalta kansalaisuus. Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään.

Sukututkimusrekisteri: Henkilön täydellinen nimi ja syntymätiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot. Elossa olevien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai rekisteröidyn saatettua ne julkisiksi. Tiedot on saatu osin rekisteröidyiltä itseltään, osin väestötietojärjestelmästä, erilaisesta arkistoaineistosta ja painetuista lähteistä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Jäsenrekisteri: Rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään sukuseuran viestintätarkoituksissa.

Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja siirretään sukututkimusrekisteristä sukuseuran hallinnassa olevalle, rajatulle käyttäjäkunnalle suunnatulle verkkosivustolle sekä sukujulkaisujen käsikirjoitusten pohja- aineistoksi.

Rekisterinpitäjä ei luovuta elossa olevien henkilötietoja sukuseuran ulkopuolelle eikä siirrä niitä kolmanteen maahan.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin hän on sukuseuran jäsen ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero sukuseurasta on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi.

Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sukututkimusrekisterin ylläpito kuuluu sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan. Sen päätyttyä sukututkimusrekisteri joko siirretään arkistoviranomaiselle arkistointitarkoituksiin tai hävitetään.

Käsittelyn turvatoimet

Tietojen eheyden ja saatavuuden takaamiseksi ja laittoman käytön estämiseksi rekisterinpitäjä käyttää seuraavaa luotettavaa palvelinpalvelujen toimittajaa, joka huolehtii henkilötietojen asianmukaisesta teknisestä suojauksesta: Kummeli Group Oy.

Rekisterinpitäjä on velvoittanut ohjelmistojen ja palvelinpalvelujen toimittajat viivytyksettä tiedottamaan tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle niiden dokumentoimiseksi.

Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin toteutumisen.

Rekisteröidyn oikeudet

  1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
  2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistuksi.
  3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä ja kieltäähenkilötietojensa käsittely.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmäänsilloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.
  5. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensakäsittelylle.
  6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisestahenkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon.